Sunday, September 8, 2013

My Pix

Sherfy Barn, Emmitsburg Pike, Gettysburg